Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden en bepalingen met betrekking tot de uitvoering van opdrachten door: Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach.

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en bepalingen

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Suzanne van der Ven Personal Organizer & Coach, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. een overeenkomst voor een training, workshop of coaching aangaat, wordt Opdrachtgever genoemd.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg of zich tussen partijen een situatie voordoet van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Van toepassing zijnde wetten, regelingen en arbitrage

Artikel 2

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Offertes/Aanbiedingen

Artikel 3

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd 30 dagen na datering.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4

Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aanbieding te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschie­den.

4. Vertrouwelijkheid

Artikel 5

 1. Opdrachtnemer zal zich houden aan de door Opdrachtgever verstrekte richtlijnen en aanwijzingen ter zake van de hantering van gegevens alsmede van meningen, conclusies en opvattingen, die bij de uitvoering van de opdracht ter kennis zijn gekomen of zijn ontstaan.
 2. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen, dat de aan haar bij de uitvoering van de opdracht; trainingen, workshops of coachingsgesprekken, verstrekte gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien Opdrachtnemer kan verwach­ten dat de informatieverstrekker hiertegen bezwaar zal kunnen hebben.
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan van derden, collega trainers/personal organizers, gebruik te maken in de uitvoering van de trainingen, workshop of coachingsgesprekken. Deze derden staan onder aansturing van Opdrachtnemer. De verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich ook uit tot diegene, van wier diensten Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever zich daarmede akkoord heeft verklaard.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht om in het kader van de bedrijfsuitoefening van alle technologische kennis, deskundigheid of expertise van algemene aard, verkregen bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst, te allen tijde gebruik te maken.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om in publicaties Opdrachtgever aan te duiden als een cliënt, maar zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, specifieke werkzaamheden welke Opdrachtnemer onder deze overeenkomst (heeft) verricht, bekend maken.
 6. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 6

 1. Alle adviezen, ontwikkelde processen, modellen en procedures blijven eigendom van Opdrachtnemer tenzij in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte rapporten en andere schriftelijke stukken zijn uitsluitend bestemd voor toepassing en gebruik door Opdrachtgever zelf. Voor bekendmaking of het ter beschikking stellen van schriftelijke stukken buiten de kring van de Opdrachtgever is voorafgaan­de toestemming van Opdrachtnemer vereist.
 3. Voor zover bij de opdrachtaanvaarding of nadien, in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet anders is overeengekomen, blijft Opdrachtnemer de haar toekomende rechten en bevoegdheden op grond van de auteurswet voorbehouden.
 4. In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst is het bepaalde in het voorafgaande lid 1 en 3 van dit artikel van toepassing op de tot dan toe uitgebrachte adviezen en de resul­taten van de tot dan toe verrichte werkzaamhe­den.

5. Samenstelling en wijziging van personeel

Artikel 7

 1. Alle trainingen en individuele coachgesprekken worden uitgevoerd door Suzanne van der Ven, eigenaar van Suzanne van der Ven Personal Organizer & coach. Indien nodig en altijd na overleg met Opdrachtgever, kan Suzanne van der Ven Personal Organizer & coach besluiten om collega trainers/personal organizers (personeel) in te zetten om één (deel) van de training te verzorgen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Opdrachtnemer de vrijheid de omvang en samenstelling van het voor de uitvoering van de opdracht aan te wijzen personeel vast te stellen.
 2. Het benodigde personeel voor workshops, trainingen en individuele coaching gesprekken zal tijdig aan de Opdrachtgever worden gecommuniceerd met overlegging van de benodigde competenties en/of CV.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met Opdrachtgever gebaseerd op voorgaande lid 2, de samenstelling personeel te wijzigen, indien zij van mening is, dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is.
 4. Indien de Opdrachtgever schriftelijk gemotiveerd wijzigingen in de samenstelling van het personeel verlangt, omdat Opdrachtgever meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de opdracht nodig of wenselijk is, zal Opdrachtnemer hieraan indien mogelijk gevolg geven.
 5. Het personeel van Opdrachtnemer verricht de diensten op werkdagen van 07.00 tot 18.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer de aard van het te verrichten werk zulks vereist, of wanneer zulks door Opdrachtgever wordt verzocht, zal Opdrachtnemer trachten te bewerkstelligen dat haar personeel dit werk op andere uren verricht of een redelijke hoeveelheid overwerk verricht.
 6. Wanneer personeelsleden van Opdrachtnemer te werk worden gesteld in ruimten of gebouwen van Opdrachtgever, zullen zij die regels en voorschriften in acht nemen, die daar gelden en door Opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 7. Het personeel van Opdrachtnemer dat ingeschakeld is bij de uitvoering van de overeenkomst zal ten allen tijde onder de leiding en het gezag van Opdrachtnemer blijven.
  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken (van derden) inzake verschuldigde premies ter zake van loonbelasting en sociale verzekeringen van personeelsleden van Opdrachtnemer betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst.

6. Belemmeringen bij de uitvoering van de opdracht

Artikel 8

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat omstandighe­den een behoorlijke uitvoering (dreigen te) belemmeren, dan wel bij één van de partijen gerede twijfel ontstaat aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen het overeengekomen budget en de overeenge­komen tijd voor de uitvoering, is deze partij verplicht de wederpartij hiervan direct schrifte­lijk in kennis te stellen.
 2. Indien het in op voorgaande lid 1 gestelde van toepassing is zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Wijzigin­gen van de overeenkomst zullen schriftelijk worden vastgelegd.

7. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

Artikel 9

 1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kunnen een overeengeko­men opdrachtuitvoering voortijdig eenzijdig beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit dient schriftelijk te geschieden en met redenen omkleed. Bij faillissement en of surseance van betaling kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
 2. Opdrachtnemer zal van deze opzegbevoegdheid alleen dan gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn te verwijten, de voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
 3. Indien het besluit tot voortijdige beëindiging van Opdrachtnemer is uitgegaan, behoudt Opdrachtnemer de aanspraak op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 4. Indien het besluit is uitgegaan van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer als compensatie voor het door de eenzijdige beëindiging ontstane bezettingsverlies, boven het honorarium, dat hem toekomt we­gens voor Opdrachtgever verrich­te werkzaamheden, recht op een schadeloosstelling. Bij het verschil van mening over de redelijkheid en omvang van de aanvullende schadeloosstelling wordt deze op verzoek van de meest gerede partij vastgesteld door arbitrage/bindende adviseurs als bedoeld in artikel 19.

8. Annulering opdrachten door Opdrachtnemer

Artikel 10

 1. Indien workshops, trainingen of individuele coachingsgesprekken, of een onderdeel hiervan, om welke reden dan ook, door Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip, zal Opdrachtnemer hiervan direct een mededeling doen aan de betrok­ken Opdrachtgever. In onderling overleg moet dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum worden vastgelegd.
 2. De Opdrachtgever kan hieraan geen recht ontlenen de workshops, trainingen of coachingsgesprekken te annuleren, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.

9. Annulering/uitstel door toedoen van Opdrachtgever

Artikel 11

 1. Indien Opdrachtnemer door ziekte en/of arbeidsongeschiktheid de overeengekomen activiteiten niet kan uitvoeren, zal Opdrachtnemer hiervan Opdrachtgever mondeling en schriftelijk op de hoogte stellen. Indien binnen 6 weken na deze melding de activiteiten niet hervat kunnen worden en/of in overleg met Opdrachtgever er geen vervangend personeel beschikbaar is, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen is Opdrachtgever verplicht:
 • Waar naar de mening van Opdrachtnemer nodig, voldoende gekwalificeerd en ingelicht personeel ter beschikking te stellen ter ondersteuning van Opdrachtnemer bij de uitvoering van de diensten;
 • Opdrachtnemer tijdig van alle voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante informatie te voorzien, inclusief planningen, verwachtingen, etc.;
 • Alle middelen, voorzieningen en kantoorruimten ter beschikking te stellen;
 • Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien Opdrachtnemer naar Opdrachtgevers mening of vermoeden uitgaat van verkeerde veronderstellingen of uitgangspunten.
 1. Indien door toedoen van de Opdrachtgever de uitvoering van een advies, project of daarmede vergelijkbaar activiteit voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd/uitgesteld, is Opdrachtgever de hierna te noemen percen­tages van het honorarium verschuldigd:
 • Annulering/uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
 • Annulering/uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
 • Annulering/uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%
 • Bij latere uitvoering van een geannuleerde/uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulering/uitstelkosten.

4. De kosten die door derden bij annulering/uitstel aan Opdrachtnemer berekend worden, worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.

10. Opdrachtbudget, declaraties en betalingen

Artikel 12

 1. De hoogte en samenstelling van het opdrachtbudget worden door Opdrachtnemer gespecificeerd in de offerte/aanbieding
 2. In die gevallen waarin geen budget is overeengekomen heeft Opdrachtnemer recht op een vergoe­ding, gebaseerd op de werkelijk bestede tijd, tegen de daarvoor standaard geldende tarieven alsmede de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten welke kosten verhoogd worden met 15% administratie kosten.

Artikel 13

Declaraties zullen door Opdrachtnemer tijdig ingediend worden onder specificatie van het aantal bestede dagen en uren per trainers/personal organizers en de eventuele kosten, die niet inbegrepen zijn in de dag- en uurtarieven. BTW en overige wettelijke belastingen wordt over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ver­schuldigde bedragen afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 14

De tarieven die ten grondslag liggen aan de berekening van de honoraria, binnen de van overheidswege gestelde grenzen, worden periodiek herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtnemer bevoegd de opdrachtbudgetten en de declaraties aan de herziene tarieven aan te passen. Van tariefswijziging op deze basis wordt Opdrachtgever schriftelijk een maand van te voren in kennis gesteld.

Artikel 15

De betaling van de ingediende declaraties zal binnen één maand na ontvangst dienen te geschieden. In geval van latere betaling heeft Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand. Indien een vordering uit handen gegeven wordt, verplicht de Opdrachtgever zich de invorderingskos­ten te vergoeden.

11. Overige bepalingen

Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

Artikel 16

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap uitvoeren. De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de diensten indien deze (mede) gebaseerd is op informatie en instructies afkomstig van Opdrachtgever of derden. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beslissingen die wordengenomen op basis van informatie geleverd door Opdrachtgever.
 3. Tegenover de Opdrachtgever is Opdrachtnemer slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de trainingen, workshops en coachingsgesprekken, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, wanneer de zorgvuldig­heid en het vakmanschap in acht waren genomen die in de gegeven opdrachtsituatie in redelijkheid mochten worden verlangd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handelen en nalaten van Opdrachtgever op grond van de verrichte studies, project activiteiten en verstrekte adviezen.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. In afwijking van hetgeen in op voorgaande lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nadelige gevolgen van eventuele tekortkomingen in ieder geval beperkt tot het bedrag van het voor de betref­fende werkzaamheden toekomende honorarium. Bij werkzaamheden langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van het honorarium, dat blijkens de eindafrekening verschuldigd is voor de werkzaamheden gedurende de laatste 3 maanden voor de afsluiting van de opdracht behorende bij de trainingen, workshops of coachingsgesprekken.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Overnemen van personeel

Artikel 17

Geen van de betrokken partijen mag tijdens de uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging daarvan personeel van de wederpartijen in dienst nemen, noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan na overleg met de wederpartij. Bij overtreding van dit artikel is er een onmiddellijk opeisbare boete van een jaarsalaris van het betrokken personeelslid verschuldigd.

Opdrachten van rechten en verplichtingen

Artikel 18

Opdrachtnemer zal de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten – uitgezonderd het recht op honorarium en onkosten- en verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk overdra­gen aan derden zonder voorafgaande schriftelij­ke toestemming van Opdrachtgever.

Verzekeringen

Artikel 19

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Verzekeringen tegen inkomstenderving bij arbeidsongeschiktheid en ziekte, tegen ziektekosten en ten behoeve van pensioenopbouw e.d. zal Opdrachtnemer geheel naar eigen inzicht en wens zelf afsluiten.

Geschillen/klachten

Artikel 20

Partijen zullen trachten elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, uitleg of uitvoering van de overeenkomst door onderhandeling door bevoegde leidinggevenden van partijen op te lossen. Indien een geschil niet door onderhandeling kan worden opgelost zullen partijen trachten het geschil door middel van mediation (Minitrage) bij het Nederlands Arbitrage Instituut op te lossen. Indien mediation binnen 30 dagen geen gewenst effect oplevert, of indien partijen geen mediation wensen, kan het geschil ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen dit stelt.