Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als personal organizer & coach begeleid ik individuen, teams of afdelingen binnen uw organisatie,  of ben ik betrokken bij één of meerdere trainingen, workshops of coachingsgesprekken. Dit doe ik aan de hand van een getekende offerte of opdrachtbevestiging. Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt en zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy en die van uw medewerkers te beschermen. U beslist welke gegevens ik ontvang als u gebruik maakt van mijn diensten. Middels deze privacyverklaring wil ik u laten weten hoe ik met deze gegevens omga.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Suzanne van der Ven, personal organizer & coach. U dient zich ervan bewust te zijn dat Suzanne van der Ven, personal organizer & coach niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van uw eigen organisatie, dan wel andere betrokken organisaties zoals een tussenpersoon of andere externe dienstverlener.  Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die ik verwerk

In het kader van de privacy verwerk ik alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van mijn opdracht voor trainingen, workshops of coachsgesprekken. Welke gegevens dit exact zijn hangt af van de aard en omvang van de met u overeengekomen opdracht, zoals:
Voor- en achternaam;
Geslacht;
Leeftijd;
Contactgegevens (telefoonnummer en mail);
Personele gegevens zoals aantal dienstjaren, opleidingsgegevens, functioneren, ambitie, de mate waarin iemand psychische dan wel fysieke belasting ervaart in het werk etc.

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens en geen BSN nummers, aangezien ik hier geen rechtmatige grondslag voor heb.

Uw rechten

Ik mag alleen die gegevens registreren van uw organisatie of uw medewerkers die strikt noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeengekomen opdracht. U of uw medewerker heeft te alle tijden recht op inzage, correctie of verwijdering van de gegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven vermelde persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om uitvoering te geven aan de afgesproken opdracht. De rechtmatige grondslag hiervoor is uitvoering geven aan een overeenkomst. De gegevens worden alleen bewaard gedurende de looptijd van een opdracht. Zodra de opdracht eindigt zal Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach de gegevens maximaal vijf jaar bewaren. Na maximaal vijf jaar worden de gegevens vernietigd.

Verstrekken aan derden

Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien hier sprake van is zal Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach dit te allen tijden doen met uw medeweten.

Beveiliging

Suzanne van der Ven, Personal Organizer & Coach neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw privacygevoelige bedrijfsgegevens of persoonsgegevens van uw medewerkers tegen te gaan.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met Suzanne van der Ven via info@suzannevanderven.nl. Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw bedrijfs- of personele gegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.